Active windows server 2016 Fullversion không sử dụng file crack

Active Windows server 2016 Miễn phí bằng CMD
Điều kiện: Máy chủ​​ có kết nối mạng.
Mở​​ CMD với quyền administrator

Windows Server 2016 Datacenter:
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Windows Server 2016 Standard:
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *