Active windows server 2019 Fullversion không sử dụng file crack

Active Windows server 2019 Miễn phí bằng CMD
Điều kiện: Máy chủ có kết nối mạng.
Mở CMD với quyền administrator

Windows Server 2019 Datacenter:
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Windows Server 2019 Standard:
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *