Active windows server 2022 Fullversion không sử dụng file crack

Active Windows server 2022 Miễn phí bằng CMD
Điều kiện: Máy chủ có kết nối mạng.
Mở CMD với quyền administrator

Windows Server 2022 Datacenter
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Windows Server 2022 Standard
Chạy lệnh sau trên CMD
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *