Active windows server 2012 Fullversion không sử dụng file crack

Cách 1: Active windows server 2012 sử​​ dụng key

Windows Server 2012 R2 Server Standard
DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 R2 Datacenter
Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Essentials
K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012
Windows Server 2012 Core
BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

Windows Server 2012 Core N
8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY

Windows Server 2012 Core Single Language
2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

Windows Server 2012 Core Country Specific
4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP

Windows Server 2012 Server Standard
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2012 Standard Core
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2012 Multipoint Standard
HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

Windows Server 2012 Multipoint Premium
XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Windows Server 2012 Datacenter
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2012 Datacenter Core
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P


Cách 2: active windows server 2012 sử​​ dụng KMS​​
Yêu cầu server​​ được kết nối mạng.
Mở​​ CMD với quyền administrator
chạy lệnh sau trên cmd
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *