Add camera wifi vào đầu ghi

1. Đặt IP tĩnh cho camera wifi

  • Dùng tool ConfigTool (KBvision, Dahua) hoặc SADP Tool (HIKvision)
  • Chạy ứng dụng lên, vào search setting nhập user+password của camera muốn đặt IP -> đặt IP thành công sẽ báo tích xanh

2. Config MAC + IP gán vào modem

3. Add vào đầu ghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *